Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Повна вища освіта за спеціальністю "Управління проектами" (магістр). Термін перепідготовки - 1 раз на 3 роки. Сертифікат професіонала з управління проектами та програмами з визначеним терміном.

Знає та застосовує у діяльності: основні положення Конституції України; закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"; акти законодавства, що стосуються наукових досліджень; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних напрямів науково-технічних досліджень; наукові проблеми відповідної сфери знань, напрями розвитку галузей; сучасні методи і заходи планування та організації досліджень, розробок та обробки інформації; вітчизняний та зарубіжний досвід щодо проведення наукових досліджень та розробок; економіку, організацію праці та управління, основи трудового законодавства; порядок укладання договорів щодо створення науково-дослідної продукції; правила охорони праці та протипожежного захисту; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання. Забезпечує розроблення методичних та робочих програми щодо проведення наукового дослідження з відповідного проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері. Вирішує питання управління проектом, використовуючи елементи системного підходу. Аналізує загальні ресурси та етапи виконання проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері. Визначає ресурси, які мають бути задіяними для реалізації робіт проекту, оцінює вартість цих ресурсів. Узагальнює матеріали досліджень, керує складанням наукових звітів за етапами робіт та завданням у цілому, підготовкою до видання наукових праць, які є результатами досліджень та розробок. Подає на затвердження та захищає розроблені проекти та програми у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Розробляє плани наукових досліджень та практичні рекомендації, а також заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підрозділу. Керує розробленням рекомендацій щодо запровадження результатів досягнень. Забезпечує використання виконавцями проектів та програм досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо наукових досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Впроваджує нові інформаційні технології для виконання проектів та програм в матеріальній (нематеріальній) сфері, а також методів економічного аналізу з метою обґрунтованого прогнозування соціально-економічних процесів. Забезпечує проведення експериментів та спостережень за результатами досліджень. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на конференціях, семінарах, готує публікації. Рецензує підготовлені наукові роботи з досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Сприяє розвитку творчої ініціативи співробітників, підвищенню кваліфікації наукових кадрів.