Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечного поводження з радіоактивними відходами; конструкцію, технічні характеристики, вимоги та призначення устаткування з поводження з радіоактивними відходами; технологічний процес сортування, транспортування, перероблення та зберігання радіоактивних відходів, а також систему їх обліку; маршрути і правила транспортування радіоактивних відходів на атомній електростанції; характеристики сховищ радіоактивних відходів; систему обліку пересування радіоактивних відходів; технологічну схему дезактивації засобів транспортування і поверхонь приміщень та устаткування; характеристики інструменту і пристроїв, що використовується під час ремонту устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; систему пожежогасіння сховищ радіоактивних відходів; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила радіаційної безпеки; правила допуску ремонтного персоналу до ремонту устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; місця збору радіоактивних відходів; передовий вітчизняний та світовий досвід поводження з радіоактивними відходами; санітарні правила проектування та експлуатації атомних електростанцій, поводження з радіоактивними відходами; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне та якісне сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів атомної електростанції. Організовує підготовку виробництва з метою забезпечення правильного поводження з радіоактивними відходами. Веде систематичний облік надходження радіоактивних відходів. Контролює дотримання технологічного процесу сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів. Оперативно виявляє причини порушень і відмов у роботі устаткування систем поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у роботі комісії з розслідування аварій, порушень у роботі і нещасних випадків, систем поводження, що відбулися на устаткуванні з радіоактивними відходами. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання подібним відмовам і порушенням та забезпечує їх виконання. Бере участь у розробленні нових та вдосконаленні діючих технологічних процесів сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів. Забезпечує підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості, матеріаломісткості і енергоємності робіт із сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів за рахунок повного завантаження устаткування та використання його технічних можливостей; економії хімічних реагентів, пакувальних матеріалів, електроенергії, тепла і води. Спільно з іншими службами бере участь у прийманні робіт, пов'язаних з реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, механізацією й автоматизацією виробничих процесів. Впроваджує передові методи та прийоми праці, сприяє розвитку поєднання професій, розширенню зон обслуговування та застосуванню інших прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції щодо перегляду норм часу, а також про присвоєння розрядів робітникам дільниці. Здійснює своєчасне забезпечення робітників бригади матеріалами, інвентарем, засобами індивідуального захисту. Контролює дотримання підлеглими робітниками правил охорони праці, технічної експлуатації устаткування, виробничої санітарії, виробничої і трудової дисципліни. Регулярно проводить інструктажі підлеглого персоналу з безпечного ведення робіт, радіаційної і пожежної безпеки; контролює дотримання термінів перевірки знань з правил технічної експлуатації, радіаційної і пожежної безпеки. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з правил безпечного ведення робіт, радіаційної і пожежної безпеки підлеглого персоналу. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання виробничому травматизму. Розробляє та вносить зміни до посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці підлеглого персоналу. Своєчасно знайомить робітників бригад із всіма змінами в технологічних схемах, а також з наказами, розпорядженнями та іншими нормативними документами, що стосуються роботи дільниці. Бере участь в атестації робочих місць підлеглого персоналу. Подає пропозиції адміністрації щодо преміювання і накладання стягнень за порушення виробничої та трудової дисципліни на підлеглий персонал. Веде виховну роботу з робітниками бригад, якими керує.