Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку шахти (розрізу); технологію гірничого виробництва; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації, організацію та технологію ремонту; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі техніки та технології ведення гірничотранспортних робіт; норми й розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує транспортування вугілля, що видобувається, та інших вантажів; організацію перевезення людей на встановлених маршрутах; справний стан і правильну експлуатацію конвеєрів, електровозів, шахтових вагонів, колійних шляхів, контактної мережі, засобів освітлення гірничих виробок, світлових табло і покажчиків, іншого обладнання і механізмів; доставку матеріалів, запасних частин і обладнання до вибоїв; своєчасне і якісне виконання робіт з будівництва та переукладання залізничних колій розрізу; капітальний ремонт машин, механізмів; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій; застосування раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: розроблення технічної документації служби руху; розроблення впровадження заходів щодо вдосконалення організації, механізації та автоматизації роботи технічних засобів транспорту, зниження собівартості перевезень; правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання; розслідування аварій та нещасних випадків; розвиток раціоналізації та винахідництва. Розробляє: графіки внутрішньошахтових перевезень, планово-запобіжних ремонтів машин, механізмів, паспорти кріплень відкотних виробок; транспортні схеми; схеми організації робіт для приймально-відправних майданчиків та вантажних пунктів загальношахтового призначення; впроваджує заходи щодо освоєння виробничих потужностей та встановлених нормативів, підвищення продуктивності праці робітників на основі вдосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів; втілює заходи з підготовки дільниці до роботи в зимових умовах та під час посиленого припливу води. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці, у підготовці та виконанні графіків удосконалення підземного (залізничного) транспорту; у проведенні випробувань нової техніки; у розгляді річних заявок на обладнання, запасні частини і матеріали; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці; стан охорони праці і виробничого травматизму. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: виконання робіт на дільниці та дотримання технології виробництва; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань; безпеку робітників, працюючих на дільниці, та створення нормальних умов праці. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.