Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, постанови та рішення органів державної влади і місцевого самоврядування, що стосуються розвитку вугільної промисловості; накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності управління; технічні дані гірничошахтового обладнання і технологію монтажно-демонтажних робіт; технологічні схеми ведення гірничих робіт; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі монтажно-демонтажних робіт і ремонту гірничошахтового обладнання; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; методи техніко-виробничого прогнозування і господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності управління, спрямованої на виконання виробничих завдань за встановленими показниками, досягнення високих темпів розвитку виробництва, зростання продуктивності праці, широке впровадження нової техніки, раціональної організації виробництва, праці та управління. Забезпечує: монтаж, демонтаж, ревізію та налагодження механізованих комплексів й іншого гірничошахтового обладнання та передавання його в оренду шахтам; приймання гірничошахтового обладнання від заводів-виготовлювачів, ремонтних підприємств і шахт; розвиток власної ремонтно-складської бази з метою створення єдиного ремонтно-обмінного фонду механізованих кріплень та іншого шахтового обладнання і запасних частин до нього; підготовку і здавання на капітальний ремонт закріпленого за управлінням обладнання та створення необхідного оборотного фонду; збереженість майна і оборотних коштів, поліпшення використання виробничих фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; разом з трудовим колективом розроблення й виконання комплексного плану соціально-економічного розвитку управління, розроблення та укладання колективного договору. Вживає заходів щодо забезпечення управління кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду робітників, створення безпечних і здорових умов праці, поліпшення житлових та культурно-побутових умов робітників і службовців. Організовує виробничо-господарську діяльність управління на основі науково обґрунтованого прогнозування, застосування нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, намагаючись досягти високих техніко-економічних показників; ведення претензійної роботи. Розпоряджається грошовими ресурсами управління відповідно до встановленого кошторису та чинного законодавства. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, а також моральних і матеріальних стимулів підвищення виробництва, підвищення відповідальності кожного робітника за доручену йому справу та за підсумки роботи колективу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає вирішення окремих питань, належних його компетенції, відповідним керівникам функціональних та виробничих підрозділів. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності. Своєчасно розглядає заяви, скарги, пропозиції громадян.