Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Економіст II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку, особливості економічної (господарської) діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; економіку підприємства, основи бухгалтерського обліку, бюджетного та податкового законодавства; методичні матеріали з планування, обліку та аналізу економічної діяльності підприємства, його матеріально-технічного забезпечення; організацію планової роботи; порядок розроблення перспективних і річних планів фінансово-господарської діяльності підприємства; планово облікову документацію; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; порядок складання заявок на матеріали, укладення договорів з постачальниками; ринкові ціни на матеріально-технічні ресурси, їх номенклатуру; організацію обліку постачальницьких і складських операцій; методи економічного аналізу та обліку показників діяльності; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; методи і засоби проведення обчислювальних робіт; правила оформлення матеріалів для укладання договорів; організацію оперативного і статистичного обліку; порядок і терміни складання звітності; економіку, організацію надання послуг, праці та управління; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу щодо підвищення ефективності економічної діяльності органу Держспецзв’язку, у тому числі щодо економічного планування та матеріально-технічного забезпечення. Складає необхідні вихідні дані, розробляє проекти перспективних та річних планів і програм господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення, виконує розрахунки й обґрунтовує їх, доводить планові показники до відома відповідних посадових осіб органу Держспецзв’язку. Здійснює економічний аналіз господарської діяльності, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності, конкурентоспроможності відповідних послуг, економічної ефективності використання матеріальних ресурсів, продуктивності праці, зменшення витрат. Визначає економічну ефективність організації праці та надання послуг щодо упровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Здійснює роботу щодо забезпечення органу Держспецзв’язку матеріальними ресурсами, необхідними для його господарської діяльності. Визначає потребу у матеріальних ресурсах, складає баланси матеріально-технічного забезпечення, заявки на матеріальні ресурси з необхідними обґрунтуваннями та розрахунками. Контролює виконання договірних зобов’язань постачальниками матеріально-технічних ресурсів та користувачами послуг, належне здійснення розрахункових операцій. Бере участь у формуванні цін на послуги, що надаються. Веде оперативний облік переміщення матеріальних ресурсів, наявності невикористаних запасів. Оформлює матеріали для укладання договорів щодо матеріально-технічного забезпечення органу Держспецзв’язку та надання відповідних послуг. Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань, використанням внутрішніх господарських резервів. Веде облік економічних показників результатів господарської діяльності, а також облік укладених договорів. Готує періодичну звітність в установлені терміни. Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних. У межах своєї компетенції досліджує можливість використання готових проектів, алгоритмів і програм.

Спеціалізація
Має право: отримувати матеріали, пояснення, інформацію, які є необхідними для виконання своїх службових обов’язків; у межах своєї компетенції візувати документи, що стосуються економічної діяльності органу Держспецзв’язку; вносити пропозиції керівництву щодо підвищення економічної ефективності господарської та іншої діяльності органу Держспецзв’язку, забезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та матеріальних ресурсів, вдосконалення роботи з питань обліку та контролю; брати участь у нарадах, пов’язаних з питаннями ефективності економічної діяльності; здійснювати необхідне листування з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та отримувачами відповідних послуг з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.