Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Методист вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді методиста першої категорії не менше трьох років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері; профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології; педагогіку, педагогічну психологію; теорію та методи управління освітніми системами; планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи; організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень; правила внутрішнього розпорядку Інституту; положення про відповідний структурний підрозділ; етику ділового спілкування та ведення переговорів; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує методичну роботу вищого навчального закладу, фільмотек, методичних, навчально-методичних кабінетів (центрів) Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Готує до видання дидактичні та навчально-методичні матеріали для використання у навчально-виховному процесі. Зберігає та веде облік матеріальних цінностей, закріплених за навчально-методичною групою. Аналізує стан навчально-методичної (навчально-тренувальної) та виховної роботи в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та розроблює пропозиції щодо підвищення її ефективності. Бере участь у комплектуванні навчальних груп, кружків і об’єднань установ додаткової освіти. Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту, форм, методів і засобів навчання. Бере участь у розробці методичних і інформаційних матеріалів, діагностиці, прогнозуванні та плануванні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і фахівців Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Складає навчальні, навчально-тематичні плани та програми за дисциплінами та навчальними курсами. Організовує розробку, рецензування та підготовку до затвердження навчально-методичної документації, посібників (навчальних дисциплін, типових переліків устаткування, дидактичних матеріалів тощо). Переймає у військових та цивільних вищих навчальних закладах передовий досвід навчання та виховання курсантів (слухачів), поширює його в підрозділах вищого навчального закладу. Аналізує та узагальнює результати експериментальної роботи. Узагальнює та вживає заходів щодо поширення найбільш результативного досвіду керівників і фахівців Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Організовує та координує роботу методичних об’єднань педагогічних працівників. Розроблює необхідну документацію з проведення конкурсів, виставок, олімпіад, зльотів, змагань тощо. Надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з відповідних напрямів діяльності. Бере участь в організації підвищення кваліфікації та перепідготовки особового складу за відповідними напрямами. Організовує роботу з науково-методичного забезпечення процедури навчання. Бере участь у розробці перспективних планів видання підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, доборі їх авторів. Надає допомогу авторам у підготовці до видання відповідних посібників. Інформує навчально-методичні кабінети та Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» щодо підручників, які видаються, навчальних посібників, відеоматеріалів, аудіовізуальних та інших засобів навчання та аналізує потребу в них. Організовує обслуговування абонентів фільмотеки та вивчення змісту посібників. Перевіряє роботу методичних секцій спеціальних кафедр з організації навчально-методичної та наукової роботи. Готує матеріали до звіту про роботи Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за навчальний рік щодо аналізу навчально-методичної та наукової роботи спеціальних кафедр. Додержується вимог законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків у діяльності Інституту; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.