Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня. Стаж роботи на керівних посадах у сфері захисту інформації або інших суміжних сферах не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку технічного захисту інформації; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує, забезпечує та контролює виконання завдань Інституту в межах наданої компетенції. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері технічного захисту інформації, зокрема з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Організовує роботу Ученої ради Інституту. Здійснює наукову та науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт. Бере участь у визначенні перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності Інституту. Розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень. Забезпечує координацію та регулювання діяльності у сфері наукової та науково-технічної діяльності Інституту, науково-технічне супроводження заходів щодо захисту інформації при проектуванні, будівництві та реконструкції режимних об’єктів, розробки зразків спеціальної техніки. Бере участь у науково-технічному обґрунтуванні концептуальних засад та стратегій технічного регулювання у сфері захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, оцінки відповідності проектів стандартів, технічних регламентів, технічних умов у сфері спеціального зв’язку та безпеки інформації чинним стандартам та нормативно-правовим актам. Здійснює контроль за дотриманням підрозділами Інституту вимог чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції. Аналізує стан та тенденції розвитку у сфері технічного захисту інформації, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Інституту. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту. Здійснює аналітичне та інформаційне забезпечення керівництва Інституту з питань наукової, науково-технічної діяльності. Організовує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду у практичну діяльність Інституту. Вивчає міжнародний досвід та досягнення науково-технічного прогресу у сфері захисту інформації. Бере участь в атестації наукових працівників Інституту та у виборі тем дисертацій здобувачів та аспірантів; у доборі наукових працівників для Інституту. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Інституту та дотримання вимог чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Інституту; залучати особовий склад Інституту до розгляду невідкладних питань, що належать до його повноважень; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції, при проведенні дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; вносити керівництву Інституту пропозиції з питань, що належать до його компетенції.