Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Менеджер на автомобільному транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; у разі здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність; перспективи та світові тенденції розвитку галузі; основи організації процесу надання транспортних послуг; ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу; кон'юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу; теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; порядок підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної роботи; теорію управлінських рішень та комунікацій; порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв'язку, обчислювальної техніки; теорію і практику роботи з персоналом.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє стратегічні цілі діяльності автотранспортного підприємства, забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень з метою його стабільного функціонування на короткострокову та довгострокову перспективу. Здійснює контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів і угод, контрактів, що укладаються, оцінює ступінь можливого ризику. Розробляє і надає керівнику підприємства пропозиції з організаційно-технічних, економічних, кадрових і соціально-психологічних питань з метою збільшення обсягу прибутку, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, ощадливого й ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Встановлює раціональні господарські зв'язки з діловими партнерами, систему пошуку необхідної інформації для розширення зв'язків і обміну досвідом. Здійснює аналіз попиту на автотранспортні послуги за допомогою вивчення й оцінки потреб замовників. Залучає до вирішення задач консультантів і експертів з різних питань (правових, технічних, фінансових і ін.). Організовує рекламну діяльність.