Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора I категорії - не менше 2 років. Редактор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора II категорії - не менше 2 років. Редактор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора - не менше 1 року. Редактор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в країні та за кордоном; вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи; технологію редакційно-видавничих та поліграфічних процесів; граматику та стилістику мови; методи редагування і художнього оформлення видань; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; авторське право; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, одиниці вимірювання, скорочення; основи діловодства; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, організації виробництва й праці, трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Персонально відповідає за редагований рукопис, його національно-патріотичний, громадсько-політичний, науково-технічний, літературний зміст і художнє оформлення. Приймає оригінал від автора, визначає актуальність, вид, цільове призначення, новизну, контролює своєчасне і якісне підготовлення рукопису до видання. Бере участь у формуванні тематичних планів випуску літератури, визначенні тем видань, доборі авторів, упорядників, рецензентів тощо. Розглядає пропозиції щодо укладення договорів з позаштатними творчими працівниками. Аналізує рецензії, готує редакторський висновок на авторський оригінал, аргументує його схвалення чи відхилення. Редагує прийнятий до видання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його літературного рівня. Подає замовлення на художнє оформлення видання. Проводить попередню роботу з авторами щодо створення авторського оригіналу, надає допомогу у визначенні композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Складає робочий зміст для технічного редактора, анотацію для книгорозповсюджувальних організацій. Редагує подані автором ілюстративні матеріали, визначає їх кількість і місце в книзі, бере участь у розробленні проекту оформлення видань, візує оригінали ілюстрацій, креслень, схем, фотографій, відбитки репродукцій. Перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання, скорочень, дат, написання імен. Звіряє цитати й запозичені тексти з першоджерелами, переносить авторську правку до робочого примірника. Готує і редагує рекламні матеріали на видання, оформляє знаки охорони авторського права, перевіряє правильність бібліотечних індексів. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу, візує рукопис до складання, верстку - до друкування, сигнальні примірники - до випуску у світ. Бере участь у розробленні індивідуальних графіків підготовлення і здавання у виробництво видань, відповідає за їх виконання. Формує паспорт видання (основні дані про рукопис, строки руху в редакційно-виробничому процесі, показники технічного редагування і художнього оформлення, додаткові вказівки). Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках-ярмарках, презентаціях, виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.