Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Менеджер з реклами видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну й рекламну діяльність, випуск рекламно-інформаційних видань; основи ринкової економіки, підприємництва й ведення бізнесу; порядок ціноутворення та оподаткування; теорію і практику менеджменту; організацію рекламної справи; порядок укладення договорів з юридичними й фізичними особами; основи технології редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; етику ділового спілкування; форми й методи роботи з персоналом; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з рекламування продукції видавництва та надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам. Бере участь у формуванні рекламної стратегії. Розробляє плани рекламних заходів й обґрунтовує витрати на їх проведення. Здійснює управління процесом ефективного та доцільного наповнення періодичного видання рекламним продуктом. За погодженням з рекламодавцем організовує розроблення рекламних матеріалів, контролює їх якість, забезпечує наочність і доступність, відповідність оформлення змісту, додержання норм громадської моралі. Організовує систему збору рекламної інформації. Залучає позаштатних працівників до пошуку рекламодавців. Здійснює контроль за укладенням та виконанням договорів щодо надання рекламних послуг. Визначає придатність рекламних оригіналів для поліграфічного відтворення. Відповідає за якість текстового і художнього оформлення рекламного продукту, організовує його технічне підготовлення. Налагоджує ділові зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, рекламодавцями. Організовує зустрічі з читачами та бібліотечними працівниками. Керує добором видань для книжкових виставок, ярмарків. Представляє видавництво з питань реклами та розповсюдження видань на нарадах, конференціях, виставках. Залучає до підготовлення рекламних заходів консультантів й експертів, запрошує до участі в рекламі літераторів, критиків, відомих осіб. Вибирає форми і методи рекламування продукції видавництва в засобах масової інформації і торговельних організаціях. Вивчає ринок збуту та попит покупців для визначення часу й місця проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яких слід спрямувати рекламу. Організовує підготовлення рекламно-інформаційних видань (каталогів, буклетів, плакатів, проспектів, листівок тощо) і передає їх у книготорговельну мережу. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо тематичного змісту і якості виготовлення періодичного видання для покращення його реалізації. Здійснює керівництво підлеглими працівниками, створює умови для професійного зростання та підвищення їх кваліфікації. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.